Artikel 1 ToepassingsgebiedDeze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Culi-Advies partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Culi-Advies uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

De eenmanszaak Culi-advies Beaufort is ingeschreven onder het kvk nummer 70344507

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Culi-Advies .

De verplichtingen Culi-Advies gaan nooit verder dan door Culi-Advies schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

Alle schriftelijke aanbiedingen van Culi-Advies zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Culi-Advies gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Culi-Advies mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Culi-Advies de aanvaarding van het aanbod, ofwel de opdrachtbevestiging, beiden schriftelijk ondertekend hebben.

Artikel 4 Medewerking door cliënt

Client zal Culi-Advies steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

Client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Culi-Advies bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

Culi-Advies neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

Culi-Advies zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Culi-Advies bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Selectie

1 Culi-advies kiest een adviseur/freelance kok uit aan de hand kennis en kunde van betreffende kok enerzijds en van de door de opdrachtgever aan haar verstrekte inlichtingen betreffende werkzaamheden anderzijds.

2 Culi-Advies is geheel vrij in de keus van de persoon of personen, die het op een aanvraag uitleent.

3 Culi-Advies ziet erop toe dat alle adviseurs/freelance koks er verzorgt uitzien en voldoen aan de eisen die redelijkerwijs mogen worden gesteld aan medewerkers in de horeca en instellingssector.

4 Voldoet een freelance kok niet aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, dan zal de opdrachtgever dit binnen 4 uur na de aanvang van de werkzaamheden, door de freelance kok, aan Culi-Advies kenbaar maken en is de opdrachtgever in dat geval slechts gehouden, aan Culi-Advies te betalen verschuldigde tarief en reiskosten. Indien de opdrachtgever de betreffende adviseur/freelance kok na het verstrijken van de in het vorig lid genoemde termijn werkzaamheden laat verrichten, draagt de opdrachtgever daardoor het volledige risico.

5 Voor het overige is Culi-Advies niet aansprakelijk voor freelance koks, die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van schuld van Culi-Advies bij de selectie.

Artikel 7 Kleding

1 de adviseur /freelance kok draagt een volledig koks tenue bestaande uit een koksbroek, witte koksjas, en een sloof. Of ingeval van adviseur zijnde kleding die past in zijn te vervullen rol van adviseur.

2 Mocht er andere of aanvullende kleding wenselijk zijn dan dient de opdrachtgever deze in de juiste maat kosteloos ter beschikking te stellen.

Artikel 8 vrijheid adviseur/freelance kok en arbeidstijd

1 Het is een adviseur freelance kok niet toegestaan, af te wijken van de door de opdrachtgever geldende werktijden en een kortere arbeidstijd aan te houden, indien zulks bij aanvang van de arbeidsverhouding met Culi-Advies reeds was overeengekomen of door Culi-Advies in onderling overleg met de opdrachtgever alsnog wordt overeengekomen.

Artikel 9 Wijzigingen en meerwerk

Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van

Client aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

Indien naar het oordeel van Culi-Advies een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Culi-Advies bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 10 Honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen. Beide tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten.

Artikel 11 Prijs en betaling

Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Culi-Advies aan te wijzen bankrekening.

Indien sprake is van facturering per uur dan word de factuur op basis van werkbriefjes bepaald.

1 De facturen van Culi-Advies worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende werkbriefjes, welke de opdrachtgever verbinden.

2 De opdrachtgever is dan ook gehouden er op toe te zien of te doen toezien, dat op de werkbriefjes het aantal gewerkte uren en reiskilometers, juist zijn genoteerd en op waarheid zijn ingevuld.

3 Bij verschil tussen het bij Culi-Advies ingeleverde werkbriefjes en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij Culi-Advies ingeleverde werkbriefjes voor de afrekening, welke in

de factuur zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever dat het genoemde verschil niet aan hem toe te rekenen vervoer

Het vervoer van de freelance kok wordt verzorgt door de freelance kok zelf, waarbij reiskosten voor rekening komen van de opdrachtgever.

Client dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim Culi-Advies is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Culi-Advies dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 12 Termijnen

Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van – of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Culi-Advies ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 13 Overmacht

Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Culi-Advies opgeschort. In dat geval is Culi-Advies verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Culi-Advies zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Culi-Advies kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 14 Ziekte

1 In geval van ziekte van de adviseur of freelance kok zal de adviseur of freelance kok of Culi-Advies zo snel mogelijk, de opdrachtgever hiervan in kennis stelen en zal Culi-Advies in overleg met opdrachtgever, zo snel mogelijk op zoek gaan naar vervanging

2 Zodra bekend is wanneer de adviseur of freelance kok beter is zal deze of Culi-Advies de opdrachtgever informeren wanneer het werk hervat zal worden.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

De totale aansprakelijk van Culi-Advies wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

De aansprakelijkheid van Culi-Advies wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Culi-Advies onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Culi-Advies ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

Culi-Advies is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke Culi-Advies, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op Culi-Advies geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Culi-Advies niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 16 Annulering

Culi-Advies behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Culi-Advies kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Culi-Advies de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Annulering door de client, omdat het voor culi advies niet meer mogelijk is om op de geannuleerde uren een ander werk aan te nemen binnen een korte termijn zal bij annulering door de klant  er uren in rekening gebracht, voor gederfde inkomsten, rekening houdend met de ingeplande uren, de verwachte werkzaamheden en de termijn waarbinnen dit gebeurt. 1 week op voorhand  50% van de uren . 24 uur op voorhand 75 % van de uren.  In dergelijke gevallen dient de client de annulering schriftelijk aan culi advies mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Beëindiging

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 18 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Geschillen

Alle geschillen tussen Culi-Advies en cliënt die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 20 Slotbepaling

Culi-Advies is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

Client is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Culi-Advies

Ondertekening:

Aldus overeengekomen en ondertekend:

Marcin Beaufort

Marcin Culi advies

Prinsestraat 11

4506AG Cadzand

www.marcinbeaufort.nl